Ahmad Shah Abdali (Pashto Poetry)

(1)

sata da ishq lah veno dak sho hackorah
sata pa larah kanbsi bayeli zalmi saronah

“tatah rashmah zarkey zama farag shee
bi lah ta mi andenbani da zarah maronah
kah har soomi da dunia malkona dher shee
zama bah heer na shee da sata bankli baghona

da dhli taht heera ooma chee ra yaad karam
zama da bankli panbato nakhwa d gharo saronah
da raqeeb d soond mata bah taar taar pa karam
chee zah ookandam pa har loori taa hatonah
da fareed ao da hameed dhor pa bya shee
chee pa to ro panbatanah kari kaza ronah
ka tamamah dunia yo hawa ta bal hawa shee
zama ho nib di sata halii tash d karonah

Ahmad Shah ba dagha sata qadar heer na ka
ka woh neeci da tamaam jhaan malkona”

(2)

raghla par monaz, hasi yooh takah zamanah
dakah lah bi qadro, lah bi dardo hamkhanah

da yoo bi kamalah d kamal punbatnah nishtah
rogha lah ahmaqo, lah ahmaqo yaqanah
zara tarley da rank zamani porii abass de
jorah d habab pay dood lar yad yee bhanah
hagha cha che zara de pay dunia poori tarley
sho hawari d dharlah watnah bekanah
khan kah ta har soo henii obassi,wa ba na oohi
da dunia lah ghamah hum peda da ghamkhanah
korah da rebntenii zalmi har hagha kisan woo
pari naboh dunia,worhani toop kar mastanah
rasha d wafa tama tari may kooh ahmadah
bii wafa dunia da,bii wafa da zamanah